Pliki do pobrania


Przedmiotem WTWiO są wymagania oraz metody wykonania i badań powłok cynkowych przez Antikor Spółka Jawna (cynkownia) nanoszonych metodą ogniową( zanurzeniową) na pojedyncze wyroby lub części ( pręty, kształtowniki stalowe, blachy oraz wykonane z nich konstrukcje ) w celu ich zabezpieczenia przed korozją.


Czytaj więcej


 1. Przedmiot i zakres stosowania WTWiO.

Przedmiotem WTWiO są wymagania oraz metody wykonania i badań powłok cynkowych przez Antikor Spółka Jawna (cynkownia) nanoszonych metodą ogniową( zanurzeniową) na pojedyncze wyroby lub części ( pręty, kształtowniki stalowe, blachy oraz wykonane z nich konstrukcje ) w celu ich zabezpieczenia przed korozją.

 1. Wpływ składu materiału podłoża na jakość powłok cynkowych.

Do wykonania wyrobów poddawanych cynkowaniu ogniowemu, należy stosować stale konstrukcyjne, węglowe, zwykłej jakości przedstawiono w DIN 17100 oraz PN-88/H-84020 i PN-88/H-84018. Jakość uzyskiwanych na nich powłok cynkowych (połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest różna i zależy od składu chemicznego tych stali; w szczególności od zawartości węgla, fosforu i krzemu. Zdarza się, że w stalach o niekorzystnej zawartości krzemu reakcja żelazo-cynk przebiega szczególnie silnie i udział stopu w powłoce może być wyższy, niż normalnie. Zjawisko to (zwane efektem Sandelina) obserwuje się, przy zawartości krzemu od 0,03% do 0,12% jak też przy zawartości krzemu, powyżej 0,3%. W tych przypadkach powłoka cynkowa, jest najczęściej matowo-szara, chropowata, nierównomierna, krucha i wrażliwa na silne odkształcenia i uderzenia. Zjawisko to powoduje, zmniejszenie przyczepności grubej powłoki do stali. Obszerne badania dowiodły, że cynkowanie ogniowe nie pogarsza technologicznych własności stali. W przypadku, stosowania stali odbiegających własnościami od stali typu St3S,St3SX, należy o tym powiadomić Cynkownię.

 1. Wymagania techniczne, które muszą spełniać wyroby (elementy) dostarczone do cynkowania ogniowego.

 • Możliwość ocynkowania detalu, którego wymiary przekraczają wymiary wanny, należy ustalić indywidualnie z Cynkownią.

 • Cynkownia wykonuje cynkowania elementów drobnych wymagających odwirowania wysokotemperaturowego (zawiasy, śruby, nakrętki, podkładki itp.).

 • Wyrób nie może zawierać przestrzeni zamkniętych, lub mogących ulec zamknięciu, podczas jego zanurzania w kąpieli cynkowniczej, gdyż grozi to eksplozją. W przypadku występowania takich przestrzeni, konieczne jest wykonanie przez zleceniodawcę otworów odpowietrzających, które powinny być rozmieszczone diagonalnie na największych szerokościach i długościach przedmiotu, w przypadku wątpliwości ich usytuowanie i rozmiar, należy uzgodnić z cynkownią, zalecane średnice otworów zawiera Tablica nr 2.

 • Wyrób, powinien być skonstruowany tak, aby nie wnosił w swych przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych poszczególnych mediów obróbki chemicznej i cynku.

 • Wyrób, powinien posiadać otwory lub inne elementy konstrukcyjne umożliwiające podwieszenie go do transportu technologicznego w sposób umożliwiający jego prawidłowe ocynkowanie.

 • Wyrób, nie może posiadać na swej powierzchni zanieczyszczeń, nie dających się usunąć w procesie obróbki chemicznej, stosowanym w cynkowni ( odtłuszczanie i trawienie) np. lakierów, farb, smoły, smarów, żużla spawalniczego, silspawu itp. Zanieczyszczenia te, powodują zakłócenie procesu tworzenia się powłoki cynkowej i powinny zostać usunięte przez Zleceniodawcę, najkorzystniej metodą obróbki strumieniowo – ściernej ( dotyczy to szczególnie spawów ). Cynkwonia nie ponosi odpowiedzialności za nieciągłości powłoki powstałe z tego powodu.

 • Większe powierzchnie blach, narażone na wykrzywienie pod wpływem temperatury powinny być usztywnione poprzez kopertowanie lub dospawanie wzmocnień.

 • Naddatek wymiarowy dla otworów pod śruby powinien wynosić 1-2 mm,

 • Wyrób, nie może posiadać odprysków po spawaniu, wiórów w otworach i zadziorów po cięciu.

 • Powierzchnie nakładające się nie mogą być większe niż 400 cm 2 , a spoiny ( spawy ) muszą być szczelne.

 • W razie wystąpienia powierzchni nakładających się, muszą one posiadać otwory wentylacyjne, uniemożliwiające wybuch w trakcie zanurzania w cynku.

 • Wyrób, powinien składać się z elementów wykonanych z jednego gatunku stali o zbliżonej grubości ścianek, ze względu na różne czasy nagrzewania i chłodzenia mogące być przyczyną wykrzywiania i wypaczania się przedmiotów.

 • W wyrobach nie mogą występować naprężenia, ponieważ specyfika procesu cynkowania, może doprowadzić do deformacji lub uszkodzeń elementów.

 • Wyrób, nie powinien posiadać Małysz szczelin (poniżej 2m) i wnęk, ponieważ po ocynkowaniu, mogą pojawić się rdzawe wycieki resztek topnika

 • Wyrób, nie może zawierać elementów już ocynkowanych.

 • Powierzchnie po cięciu laserem powinny być szlifowane, a kanty gratowane.

 • W przypadku, konstrukcji z blachy, należy uwzględnić możliwość jej wydłużania się.

 • Konstrukcje trudne do obróbki, powinny być dzielone we właściwy sposób na segmenty.

 • Wyroby powinny spełnić również inne wymogi określone w normie EN ISO 1461.

Uwaga: Wymagania specjalne stawiane wyrobom cynkowanym, muszą być uzgodnione z cynkownią przed przyjęciem zlecenia. Osiągnięcie optymalnych wyników cynkowania konstrukcji stalowych, uzależnione jest w dużym stopniu, od sposobu ich zaprojektowania i wykonania. Wykrycie, niektórych wad detali uniemożliwiających prawidłowe ocynkowanie nie jest możliwe przed wykonaniem ostatniego etapu procesu cynkowania tj. zanurzenia w ciekłym cynku (np. silspaw, naprężenia, niewłaściwy skład chemiczny), dlatego Cynkownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tego tytułu.

 1. Wymagania, którym powinny odpowiadać powłoki cynkowe:

Powłoka ocynkowanego przedmiotu musi spełniać wymogi normy EN ISO 1461 “ Powłoki cynkowe, nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymagania i badania (ISO 1461:1999)”.

4.1. Wygląd powłoki na wyrobach spełniających wymogi stawiane przedmiotom przeznaczonym do cynkowania jednostkowego :

 • Powierzchnia powłoki, powinna być ciągła i pozbawiona wad, które ograniczałyby wartość użytkową wyrobu.

 • Przy przedmiotach, niewłaściwie skonstruowanych pod względem cynkowania, może powstać popiół i pozostałości topników i co do ich usunięcia, należy podjąć uzgodnienia.

 • W przypadku, elementów łączonych spawem nieciągłym lub zgrzewanym punktowo oraz powierzchni nakładających się, możliwe są wycieki resztek środków trawiennych, powodujące rdzawe zacieki na powłoce cynkowej w miejscach połączeń. Należy unikać tworzenia szczelin kwasowych i eliminować je na etapie projektu.

 • W profilach zimno formowanych, mogą wystąpić paskowe zgrubienia powłoki cynkowej, nie zmniejszające antykorozyjnego działanie powłoki.

 • Dopuszcza się, występowanie nadlewów w miejscach wycieku cynku.

 • Nie dopuszcza się występowania ostrych sopli cynku, oraz “falbanek “ na siatkach drucianych. Wady te powinny być usunięte przez cynkownię,

 • Biały nalot ( biała rdza ) na powłoce, nie stanowi usterki, ani powodu do reklamacji.

 • W przypadku stali o zawartości krzemu mieszczącej się w niekorzystnym dla cynkowania przedziale może wystąpić znaczne zwiększenie grubości powłoki cynku, powodując obniżenie lub brak przyczepności do cynkowanego elementu.

 • W przypadku stali o zawartości krzemu mieszczącej się w niekorzystnym dla cynkowania przedziale reakcja żelazo – cynk może przebiegać szczególnie szybko i całkowita warstwa może się składać z warstw stopowych, taka powłoka może być szorstka o szarym zabarwieniu, które na skutek starzenia się w warunkach atmosferycznych może przejść w brązowe.

 • Cynkownia, nie ma obowiązku prostowania elementów, które uległy odkształceniu podczas cynkowania w wyniku wyzwolenia naprężeń wewnętrznych.

 • Cynkownia, nie ma obowiązku udrożnienia i kalibrowania otworów oraz gwintów.

 • W przypadku niejednorodności powierzchni zewnętrznej cynkowanego przedmiotu ( skład chemiczny, struktura powierzchni, zanieczyszczenie niemożliwe do usunięcia w procesie obróbki chemicznej ) powłoka cynkowa na jednym przedmiocie może się różnić.

 • W przypadku szczególnych wymagań dotyczących wyglądu powierzchni cynkowej lub grubości powłok należy to pisemnie uzgodnić z cynkownią.

 • Przy konstrukcjach “wydrążonych” (niedostępnych konstrukcjach wnękowych) powyższe wymagania nie odnoszą się do powierzchni wewnętrznych, lecz tylko zewnętrznych.

 • Nierówności na powierzchni stali, np. zawalcowania, wżery zgorzelinowe, wżery korozyjne, łuski, naderwania i inne nieciągłości, kratery spawalnicze, pozostałości żużla spawalniczego, wtrącenia niemetaliczne pozostają po cynkowaniu rozpoznawalne lub dopiero stają się widoczne.

Uwaga: Nierówności na powierzchni materiału podstawowego ( stali ) np. wżery żużla

walcowniczego, bruzdy, wgłębienia w licu spoin, wżery korozyjne, zawalcowania, rozwarstwienia, szwy spawalnicze pozostają po ocynkowaniu ogniowym widoczne, (rozpoznawalne) lub staja się przez to dopiero widoczne.

Uwaga: Powłoka cynkowa jest powłoką techniczną służącą zabezpieczeniu antykorozyjnemu i nie może być traktowana, jako powłoka dekoracyjna. W przypadku wymagań, odnośnie wglądu wizualnego detali, należy po ocynkowaniu zastosować malowanie. Powłoka cynkowa, jest powłoką podlegającą procesom utlenienia i zmienia wygląd w czasie użytkowania. Nie ma możliwości zapewnienia jednakowego wglądu powłoki. Powłoka po około 3-12 miesiącach ujednorodni swój wygląd.

.

4.2 Grubość powłoki

Minimalna grubość warstwy cynkowej tworzącej powłokę powinna odpowiadać wartościom podanym w Tablicy nr 1. Górna wartość grubości powłoki nie jest ograniczona, jeżeli nie ogranicza to możliwości zastosowania przedmiotu ( jego funkcjonalności ). W przypadku szczególnych wymagań dotyczących grubości powłok należy to pisemnie uzgodnić z cynkownią.

4.3. Przyczepność powłoki

Powłoka powinna być elastyczna i dobrze związana z podłożem, aby wytrzymać obciążenia występujące przy normalnym użytkowaniu przedmiotów ocynkowanych ogniowo. Dla wyrobów podlegającym większym obciążeniom mechanicznym, należy dokonywać szczegółowych uzgodnień w odniesieniu do odpowiednich materiałów i kształtów.

5. Naprawa powłoki cynkowej.

Przy największej staranności nie da się uniknąć lokalnie ograniczonych usterek lub zbyt cienkiej powłoki (np. w miejscach zaczepienia przyrządów podnoszących). Jeżeli przyczyną tego jest błąd Cynkowni, to powinno ona zająć się jego usunięciem, jeżeli jednak błędy tego rodzaju spowodowane są błędami konstrukcyjnymi, to usunięcie jest kwestią uzgodnienia (kompetencje i koszty)

 • Suma poszczególnych miejsc naprawianych nie może przekroczyć 0,5 % łącznej powierzchni przedmiotu.

 • Poszczególna powierzchnia naprawy nie może być większa niż 100 cm 2 .

Uwaga: Miejsca nie pokryte cynkiem w wyniku niewłaściwego przygotowania konstrukcji pod względem technologicznym, Cynkownia może zabezpieczyć przed korozją na życzenie klienta: farbą epoksyestrową wysokocynkową oraz dla poprawy estetyki szybkoschnącym lakierem akrylowym. W przypadku gdy konstrukcja po cynkowaniu ogniowym jest przeznaczona do malowania proszkowego należy o tym fakcie poinformować Cynkowanię.

6. Badanie powłoki cynkowej.

Badanie wyglądu powłoki powinno być wykonywane przez oględziny nieuzbrojonym okiem. Wygląd powłoki powinien spełnić wymagania określone w pkt. 4.1 Grubość powłoki cynkowej jest mierzona w sposób nieniszczący za pomocą przyrządu do badania grubości powłok niemagnetycznych.

Zastosowana technologia zapewnia dostatecznie dobrą przyczepność i nie wymaga ona dodatkowego sprawdzania. Jeżeli jednak widoczne są spękania powłoki lub Klient wymaga sprawdzenia przyczepności, to badanie takie wykonujemy zgodnie z normą BN-80/1904-12 za pomocą młotka. Pod wpływem uderzeń młotka powłoka nie powinna odpryskiwać lub wznosić się między odciskami przy próbie przyczepności.

7. Odbiór jakościowy

 • Odbiór Jakościowy (sprawdzenie zgodności wykonania powłoki z postanowieniami WTWiO ) następuje to na terenie Cynkowni lub w miejscu uzgodnionym z Cynkownią.

 • Jeżeli dokonanie odbioru jakościowego na terenie Cynkowni Kupujący (Zleceniodawca) dokona go najdalej w przeciągu 5 dni roboczych od dnia odbioru elementów.

 • Odbiór jakościowy może odbyć się wyłącznie na terenie Polski.

 • W przypadku wykrycia wad ukrytych powłoki cynkowej, podczas dalszego przerobu, montażu lub obróbki, Kupujący (Zleceniodawca) jest zobowiązany niezwłocznie umożliwić sprawdzenie stanu ocynkowanych elementów.

 • Cynkownia dokona oględzin reklamowanych w przeciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wad i uzgodni z Kupującym ( Zleceniodawcą ) dalszego sposób postępowania.

 1. Inne ustalenia

Tabela1 Tabela2

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają ogólne warunki handlowe realizacji zleceń usług cynkowania ogniowego zawarte pomiędzy Antikor sp. j. a Kupującym ( Zleceniodawcą ) , a także odnoszą się do wszelkich świadczeń i ofert oraz innych zdarzeń, czynności i dokumentów, które mają związek ze zleceniem i wykonaniem usług cynkowania ogniowego, a także z odpowiedzialnością za wady wykonanych usług. wtreści rozwijanej zastąpić Antikor sp. j. na Antikor sp. j.


Czytaj więcej

I. Informacje ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) określają ogólne warunki handlowe realizacji zleceń usług cynkowania ogniowego zawarte pomiędzy Antikor sp. j. a Kupującym ( Zleceniodawcą ) , a także odnoszą się do wszelkich świadczeń i ofert oraz innych zdarzeń, czynności i dokumentów, które mają związek ze zleceniem i wykonaniem usług cynkowania ogniowego, a także z odpowiedzialnością za wady wykonanych usług.
Z chwilą złożenia zamówienia, a przypadku jego braku, najpóźniej z chwilą odebrania świadczenia warunki te obowiązują jako uzgodnione. Niniejszym wyklucza się również możliwość kontrasygnaty Kupującego ze wskazaniem na jego warunki handlowe względnie warunki kupna.
Odstępstwa od niniejszych OWS są skuteczne tylko wtedy, jeżeli zostały ze strony Antikor sp. j. pisemnie potwierdzone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dane techniczne zawarte w materiałach reklamowych Antikor sp. j. nie stanowią wiążącej oferty i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Usługi cynkowania ogniowego wykonywane są zgodnie z normą EN 1461 oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru powłok cynkowych Antikor sp. j. (WTWiO) Wymagania szczególne wykraczające poza ustalenia zawarte w ww. normie i WTWiO muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

II. Ceny
Jeżeli nie zostało inaczej uzgodnione ceny są cenami ExWorks bez podatku od towarów i usług ( VAT ) obowiązującego w dniu wystawienia faktury. Cena usługi podawana jest za 1 kg materiału. Cena obejmuje załadunek i rozładunek za pomocą wózka widłowego. Cena nie obejmuje kosztów pakowania specjalnego ( np. folie, kartony, przekładki drewniane ). Cena za usługę jest ceną umowną i jest określana na podstawie informacji otrzymanych od Kupującego ( Zleceniodawcy ). Antikor sp. j. zastrzega sobie prawo do korekty uzgodnionej ceny w przypadku ,gdy rodzaj materiałów powierzonych do cynkowania, ich ilość, ciężar lub materiał z którego zostały wykonane, nie są zgodne z danymi będącymi podstawą określenia ceny.

III. Warunki płatności
Zobowiązania z tytułu wykonanych usług płatne są najpóźniej w dacie określonej za fakturze. Po przekroczeniu terminów płatności Antikor sp. j. uprawniona jest do naliczania odsetek ustawowych. Jeżeli Kupujący ( Zleceniodawca ) nie realizuje swoich zobowiązań płatniczych Antikor sp. j. uprawniona jest do wstrzymania realizacji usług bez jakichkolwiek konsekwencji. Wstrzymanie świadczenia usług nie zwalnia Kupującego ( Zleceniodawcy ) z zapłaty. W tym wypadku materiały dostarczone do cynkowania zostaną wydane Kupującemu ( Zleceniodawcy ) dopiero po uregulowaniu przez niego wszelkich zaległości płatniczych wobec Antikor sp. j. Ewentualne reklamacje jakości wykonanych usług nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności przez Kupującego ( Zleceniodawcę ). Za termin zapłaty uważa się termin wpływu środków na rachunek Antikor sp. j. W przypadku opóźnienia w zapłacie Antikor sp. j. ma prawo do naliczenia odsetek w ustawowej wysokości.

IV. Terminy świadczeń
Jeżeli nie uzgodniono inaczej, miejscem wykonania świadczenia jest siedziba Antikor sp. j. Terminy wykonania usługi są uważane za zachowane, jeżeli przed ich upływem świadczenie zostało zrealizowane . Przy przekroczeniu terminu świadczenia Kupującemu ( Zleceniodawcy ) przysługuje prawo do wyznaczenia Antikor sp. j. stosownego dodatkowego terminu wykonania usługi, a po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego do odstąpienia od umowy. Jeżeli Antikor sp. j. nie obciąża umyślność lub rażące zaniedbanie, to nie istnieją podstawy do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie z tytułu zwłoki. Dochowanie przez Antikor sp. j. terminów wykonania usług zależne jest od wykonania obowiązków Kupującego określonych w zleceniach, umowach lub ofertach. O ile Kupujący (Zleceniodawca), jego pełnomocnik lub odbiorca, przy zachowaniu zwykłej staranności, mogą stwierdzić dostawę niepełną, wadliwą lub niewłaściwą, to reklamację z tego tytułu należy zgłosić natychmiast po odbiorze towaru na dowodzie dostawy lub zgłosić ja pisemnie nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od odbioru usługi. Brak odpowiedniej informacji o niepełnej, wadliwej lub niewłaściwie wykonanej usłudze w wymienionych terminach czyni bezskutecznym wszelkie żądania Zleceniodawcy wobec Antikor sp. j. co do uzupełnienia dostawy.

V. Odpowiedzialność za wady i inne rodzaje odpowiedzialności.
Jeżeli dostawa ocynkowanych detali nie jest realizowana przez Antikor sp. j. , ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Zleceniodawcę z chwilą przekazania detali spedytorowi, przewoźnikowi lub odbierającemu. Antikor sp. j. nie odpowiada za zapewnienia dotyczące wykonanych przez nas usług poczynione przez Zleceniodawcę lub spowodowane bezpośrednio przez niego bezpośrednie i pośrednie szkody u końcowego odbiorcy lub użytkownika.
Antikor sp. j. nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie materiałów powierzonych do cynkowania spowodowane siłą wyższą a w szczególności : pożarem, uderzeniem pioruna, powodzią, zalaniem. Maksymalna granica odpowiedzialności materialnej przypadku uszkodzenia lub zniszczenia detali z winy Antikor sp. j. ograniczona jest do dwukrotności ceny netto wykonanej usługi ocynkowania uszkodzonych lub zniszczonych elementów.

VI. Gwarancja
Na wykonane powłoki Antikor sp. j. gwarancji jakości. Okres trwania gwarancji wynosi od 1 roku do 5 lat od dnia realizacji usługi. Okres gwarancji uzależniony jest od stopnia agresywności środowiska, w którym ocynkowane materiały będą składowane, montowane i eksploatowane. Okres gwarancji jest każdorazowo ustalany przez Antikor sp. j. i Kupującego (Zleceniodawcę). W przypadku braku takiego ustalenia obowiązuje termin 1 roku. Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu odbioru towaru z Antikor sp. j. Gwarancja udzielana jest jedynie przy spełnieniu następujących warunków:

 • Kupujący (Zleceniodawca) bez zbędnej zwłoki dokona napraw powłok uszkodzonych w czasie transportu i montażu.
 • materiał zostanie oznaczony w sposób umożliwiający identyfikacje zlecenia, w ramach którego został ocynkowany.Gwarancja nie obejmuje:
 • przypadków specyficznych obciążeń korozyjnych ( chemicznych, mechanicznych, podwyższonej temperatury itp.)
 • uszkodzeń mechanicznych powłoki powstałych podczas załadunku, transportu, rozładunku poza terenem Antikor sp. j.
 • uszkodzeń powłoki powstałych w wyniku obróbki mechanicznej po ocynkowaniu ( cięcie, kalibracja otworów, gięcie, spawanie, śrutowanie ).
 • przypadków wystąpienia tzw. białej korozji lub przebarwień
 • wad powłoki wynikających z błędów konstrukcyjnych lub niespełnienia innych wymagań określonych w WTWiO.

 

VII Reklamacje
Ukryte wady jakościowe niemożliwe do wykrycia, przy zachowaniu należytej staranności, podczas Odbioru Jakościowego po wykonaniu usługi ( pkt 7 WTWiO ) Kupujący (Zleceniodawca) zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia. W przypadku wystąpienia wad jakościowych dotyczących ocynkowanych materiałów w okresie gwarancji Antikor sp. j. zobowiązana jest do poprawienia ( prawidłowego ) wykonania usługi cynkowania w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania jej o wadach i dostarczenia materiałów. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Antikor sp. j. zawiadomi Kupującego ( Zleceniodawcę) w formie pisemnej lub mailem z podaniem uzasadnienia oraz zwróci dostarczone materiały. Koszty uzasadnionej i uwzględnionej reklamacji, w tym koszt dostarczenia zareklamowanych materiałów oraz ich powrotu pokrywa Antikor sp. j. Koszty nieuzasadnionej reklamacji, w tym koszty dostarczenia i powrotu zareklamowanych materiałów , koszty poniesione przez Antikor sp. j. w związku z badaniem zasadności reklamacji ponosi Kupujący ( Zleceniodawca ). Kupujący ( Zleceniodawca ) pokrywa również koszty dostarczenia i powrotu zareklamowanych materiałów w przypadku reklamacji uzasadnionej wadami, które przy zachowaniu należytej staranności, mógł wykryć podczas Odbioru Jakościowego.

VIII Postanowienia końcowe
Antikor sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia, pęknięcia materiału powstałe na skutek wyzwalania się naprężeń materiałowych i spawalniczych w temperaturze kąpieli cynkowniczych. Antikor sp. j. nie odpowiada tez za odchylenia w zakresie wymiarów i dopasowani elementów . Kupujący (Zleceniodawca) zobowiązany jest do przygotowania elementów do cynkowania zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Powłok Cynkowniczych Antikor sp. j.. W przeciwnym wypadku ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane swoim zaniechaniem. Powłoka cynkowa jest powłoką techniczną służącą zabezpieczeniu antykorozyjnemu i nie może być traktowana jako powłoka dekoracyjna. W przypadku wymagań odnośnie wyglądu wizualnego detali po cynkowaniu należy zastosować malowanie. Powłoka cynkowa jest powłoką podlegającą procesom utleniania i zmienia wygląd w czasie użytkowania. Nie ma możliwości zapewnienia jednakowego wyglądu powłoki. Stosunki prawne pomiędzy Antikor sp. j. i Kupującym ( Zleceniodawcą ) reguluje wyłącznie prawo polskie. Wszelkie spory wynikła z realizacji zleceń/umów cynkowania ogniowego będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Antikor. sp. j. Zmiany postanowień zawartych w niniejszych OWS dokonują strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kupujący ( Zamawiający ) składając Zlecenie wykonania usługi cynkowania ogniowego, akceptuje OWS, które są integralną częścią Zlecenia.Przykłady konstrukcji

copyright © Antikor, wszelkie prawa zastrzeżone

web design: www.corsario.pl